බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ විශ්‍රාමගැනීම වෙනුවෙන් සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශණයක් සහ සංඝයාවහන්සේලා සියක් නමක් උදෙසා දානමය පින්කමක් සිදු කිරීම සඳහා කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
2019.07.08 දින රාත්‍රී සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශණය සහ 2019.07.09 දින දහවල් සංඝයාවහන්සේලා සියක් නමක් උදෙසා පිරිකර සහිත දානමය පිංකමක් සිදු කිරීම සඳහා සියළු කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
පිං කැමති ඔබ සැමට මෙම කටයුත්ත සඳහා සහභාගී වි පුණ්‍යානුමෝදනා කර ගන්නා ලෙස බැති සිතින් ආරාධනා කරමු.

මෙයට
සංවිධායක කමිටුව

Scroll To Top