අනු අං

ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම

ලිපිනය

1

ජන ශක්ති සාමුහික සංවිධානය

අන්දෙණිය,බදුල්ල

2

අන්දෙණිය ගම නැගුම සුභ සාධක හා සංවර්ධන සමිතිය

බංගලාවත්ත,ඇලපාර,අන්දෙණිය,බදුල්ල

3

ප්‍රජා සුවසෙත සංවර්ධන පදනම

අංක 101, උඩවෙල,  පස්සර පාර,  බදුල්ල

4

ප්‍රජා ආදර්ශ නෙළුම් පදනම

අංක 208/14,2 ½ සැතපුම,පස්සර  පාර   බදුල්ල

5

නවෝදය සුභ සාධන හා සමාජ සංවර්ධන කවය

පස්සර පාර, උඩවෙල, බදුල්ල

6

උඩවෙල ශ්‍රී කල්‍යාණාරාම විහිරස්ථ අරුණ සුභසාධක සමිතිය

අංක 208/7. 2 ½ සැතපුම, පස්සර පාර, බදුල්ල

7

සම්පත් සවිය සුභ සාධක සමිතිය

සම්පත් උයන,2 ½,සැතපුම් කරණුව,පස්සර පාර,උඩවෙල,බදුල්ල

8

වීර කැප්පෙටිපොල සුභ සාධන සමිතිය

අංක 66,කැප්පෙටිපොල පාර,බදුල්ල

9

බදුල්ල ජලනල මාවතේ එකමුතු අන්‍යොධාර මරණාධාර සමිතිය

ජලනල මාවත,පිංඅරාව,බදුල්ල

10

ඌව පාසැල් දරුවන්ගේ දෙමාපිය සංගමය

දළදා ඇල පාර,කණුපැලැල්ල,බදුල්ල

11

උක්වත්ත සහයෝගිතා පදනම

අංක 296/6,කණුපැලැල්ල,බදුල්ල

12

සහෘද එකමුතුව

අංක 28, ශ්‍රී ඥානවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල

13

ඔයේ වත්ත එක්සත් සුභසාධන සමිතිය

අංක 36/19 , කණුපැලැල්ල අලුත් පාර, බදුල්ල

14

කණුපැලැල්ල පරෝපාකාර සමිතිය

කණුපැලැල්ල, බදුල්ල

15

ශක්ති සහයෝගිතා පදනම සහ සුභ සාධක සමිතිය

අංක 318,යක් අරාව,බදුල්ල

16

සහන සේවා එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

අංක 67, කයිලගොඩ, බදුල්ල

17

එකමුතු සාමුහික සංවිධානය

අංක 81, කැන්දගොල්ල, බදුල්ල

18

ස්වශක්ති සංවර්ධන සමිතිය

ඇල්වත්ත,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

19

ශක්ති අවමංගල්‍ය හා සුභ සාධන සංවිධානය

කන්දෙඅරාව,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

20

පුස්සැල්ගොල්ල නිදහස් මරණාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය

කැන්දගොල්ල, බදුල්ල

21

එගොඩගම මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

අගලවත්ත, කැන්දගොල්ල, බදුල්ල

22

සුහද අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

මොරගොල්ල කොටස, බදුල්ල

23

දමන්වර එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය

දමන්වර,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

24

කන්දෙඅරාව සමඟි අවමංගල්‍යාධාර හා ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

කන්දෙඅරාව,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

25

යොදුන් උල්පත එකමුතු අවමංගලභාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

යොදුන් උල්පත,ගොවිපල,කැන්ද‍ගොල්ල,බදුල්ල

26

හින්නාරංගොල්ල ස්වර්ණ ශක්ති සුභ සාධක සමිතිය

බොරගහමඩ,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

27

වෑබැද්ද කැන්දගොල්ල එක්සත් සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සංගමය

වෑබැද්ද,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

28

එක්සිත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

බෝගහ අරාව,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

29

කැන්දගොල්ල බටහිර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

දමන්වර,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

30

අසේලපුර එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

අසේලපුර, බදුල්ල

31

ගාන්ධි ප්‍රජා මූල සාමුහික සංවිධානය

තෙල්බැද්ද වත්ත පහල  කොටස         බදුල්ල

32

තෙල්බැද්ද වත්ත, ඉහළ කොටස පොදු සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

ඉහළ කොටස, තෙල්බැද්ද වත්ත, බදුල්ල

33

මහත්මා මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

තෙල්බැද්ද වතුයාය, පහළ කොටස, බදුල්ල

34

විවේකානන්ද සුභසාධක සමිතිය

ඉහළ කොටස, තෙල්බැද්දවත්ත, බදුල්ල

35

කඳුරට ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම

දමන්වර,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

36

ප්‍රබෝධා සාමුහික සංවිධානය

දමන්වර,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

37

සැලළිහිණි කුඩා කණ්ඩායම

දමන්වර, කැන්දගොල්ල, බදුල්ල

38

ශක්ති සාමුහික සංවිධානය

අංක 41,   දියකිවුල    පාර පිටවෙලගම,බදුල්ල

39

බදුල්ල පොදු ජන සහයෝගිතා පදනම

අංක 15 සී,දයා ගුණසේකර  මාවත, බදුල්ල

40

ජීව සහෘද සුභ සාධක සමිතිය

අංක 26/4,අලුත්වෙලගම,බදුල්ල

41

ගල්කන්ද ග්‍රාමීය සංවර්ධන පදනම

ගල්කන්ද,   බදුල්ල

42

පුවක්ගොඩමුල්ල උදයරාජ මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

අංක 11/9, පුවක්ගොඩමුල්ල, බදුල්ල

43

එක්සත් පරෝපාකාර සමිතිය

අංක 29,එළදළුව පාර,මයිලගස්තැන්න,බදුල්ල

44

ශ්‍රී ධම්මදින්නාරාම අන්නෝන්‍යාධාර සමිතිය

දෙයියන්නේවෙල, බදුල්ල

45

උදය ළමා නිවාස බෞද්ධ කාන්තා සංවිධානය

අංක 03,මාටින් සිල්වා මාවත,බදුල්ල

46

බදුල්ල නැගෙනහිර අවමංගල්‍යාධාර හා   සූභසාධක සමිතිය

අංක 319 ඒ , පස්සර පාර, බදුල්ල

47

ජගත්මෝටර්ස් මිතුරු කැළ සුභසාධක පදනම

අංක 271, පස්සර පාර, විහාරගොඩ, බද්ල්ල

48

විහාරගොඩ පරෝපාකාර සමිතිය

අංක 28/13, පහළ රජ වීදිය, බදුල්ල

49

ඟගබඩ සුරක්ෂා සුභ සාධක පදනම සමිතිය

අංක 4 ඒ, ඟඟබඩ පාර,බදුල්ල

50

සුමිතුරු සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

අංක 24/10,ආර්.එච්.ගුණවර්ධන මාවත,බදුල්ල

51

නවෝදය සංවර්ධන පදනම

අංක 13/13,ශ්‍රී විමලධර්ම මාවත, බදුල්ල

52

වෙලගෙදර එක්සත් සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

අංක 107/1/1,දයාගුණසේකර මාවත,බදුල්ල

53

බදුල්ල අසරණ සරණ සමිතිය

අංක 37/2 ඒ,බණ්ඩාරනායක මාවත, බදුල්ල

54

බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය සුභ සාධක සංගමය

ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය,බදුල්ල

55

කදුකර මුස්ලිම් කවුන්සලය හා සමාජ සුභ සාධක සමිතිය

අංක 14/ඩී,වෙලගෙදර,බදුල්ල

56

බදුළුපිටිය එක්සත් මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

බදුළුපිටිය, බදුල්ල.

57

බීස් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

බී - 105,බදුළුපිටිය,බදුල්ල

58

ශ්වශක්ති සාමුහික සංවිධානය

මලංගමුව,  විනීතගම,   බදුල්ල

59

මැදපතන තරුණ එකමුතුව

අංක41/8,මැදපතන,පින්නගොල්ල, බදුල්ල.

60

මැදපතන තරුණ එකමුතුව

අංක 1/54, මැදපතන, බදුල්ල

61

රත්පහ සහයෝගිතා සුභ සාධක සමිතිය

1/20,පහළගම,බදුල්ල

62

රඹුක්පොත සෞඛ්‍ය සුභසාධන සංවර්ධන පදනම

අවත්ගෙදර,රඹුක්පොත,බදුල්ල

63

එකමුතු සුභසාධක සමිතිය

අංක 70/17. දෙවන සැතපුම, පස්සර පාර, බදුල්ල

64

මහා බෝධී ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

අංක71/1,බණ්ඩාරපුරපහළ කොටස,කොබෝපාර,ජයගම,බදුල්ල

65

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකවරුන්ගේ සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

අංක 158/1,විනීතගම,බදුල්ල

66

වියදිගුණ එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාම විහාරස්ථානය, වියදිගුණ, බදුල්ල

67

ප්‍රතිභා සාමුහික සංවිධානය

අංක 80,සිරිමල්ගොඩ,බදුල්ල

68

ඉළුක්තැන්න සොභා මිතුරු

ඉළුක්තැන්න, සිරිමල්ගොඩ , බදුල්ල

69

සිරිමල්ගොඩ සොභා මිතුරු ගොවි පදනම

පහළ සිරිමල්ගොඩ, බදුල්ල

70

බදුල්ල සිරිමල්ගොඩ එකමුතු මරණාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය

සිරිමල්ගොඩ, බදුල්ල

71

ශක්ති අවමංගල්‍ය හා සුභ සාධන සංවිධානය

හම්බාවෙල,බදුල්ල

72

බදුල්ල නෙළුම්ගම සුභසරණ සුභසාධක සමිතිය

නෙළුම්ගම, බදුල්ල

73

හෑගොඩ එකිසති සමාජ සුභසාදක අවමංගල්‍ය සමිතිය

හෑගොඩ, බදුල්ල

74

ළමා හා යෞවන දක්ෂතා සංවර්ධන පදනම

36/18,ඔයේවත්ත,හිඟුරුගමුව,  බදුල්ල

75

ආබාධිත වූවන් සඳහාවූ ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම

හිඟුරුගමුව පාර.බදුල්ල

76

කළුගල්පිටිය තරුණ බෞද්ධ හා සුභසාධක පදනම

අංක 12/1 ඒ , හිඟුරුගමුව පාර, කළුගල්පිටිය , බදුල්ල

77

රොක්හිල් ජීවිතාලෝක සුභසාදක හා මරණාධාර සමිතිය

200/16/1 ඒ , රොක්හිල්, බදුල්ල

78

නිදහස මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

අංක 22/30,හිඟුරුගමුව,බදුල්ල

79

රොක්හිල් සරණ සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

අංක 168/49,රොක්හිල්,බදුල්ල

80

එකමුතු මරණාධාර සහ සුභ සාධන සමිතිය

වෑතලාව, කළුගල්පිටිය, බදුල්ල.

81

සුභසෙත සාමුහික සංවිධානය

හින්නාරංගොල්ල,කැන්දගොල්ල,බදුල්ල

82

පාරමිතා සදහම් පදනම

අංක 34/4,ජලටැංකිය,‍හිඳගොඩ,බදුල්ල

83

හිඳගොඩ නැගෙනහිර සුභ සාධක සමිතිය

අංක 51,පස්සර පාර,හිඳගොඩ,බදුල්ල

84

හංවැල්ල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

අංක 23 බී,උයන්වත්ත,හංවැල්ල,බදුල්ල

85

ඌව සහන සේවා සංගමය

අංක 87/5, සඳහම් මාවත, මහියංගණ පාර, බදුල්ල.

Scroll To Top